Thông báo về việc thực hiện chương trình đào tạo & luận án Tiến sĩ

Viện Đào tạo Sau đại học đề nghị các nghiên cứu sinh (NCS) của Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện các công việc sau: 1. Kế hoạch hoàn thành chương trình đào tạo: NCS khóa 2016 hoàn thành báo cáo Tiểu luận tổng quan (TLTQ) tại đơn vị chuyên môn trước ngày 01/06/2017 và nộp Biên bản báo cáo TLTQ cho Viện ...