Đào tạo chính quy

Chương trình khung TT Phần chương trình Khối lượng (tín chỉ) Ghi chú 1 Giáo dục đại cương 48 1.1 Toán và khoa học cơ bản 32 26 chung khối ngành kỹ thuật + 6 bổ sung của ngành 1.2 Lý luận chính trị 10 Theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo 1.3 Giáo dục thể ...