Cao học Kỹ thuật Y sinh

Chương trình Cao học Kỹ thuật Y sinh được bắt đầu đào tạo khóa đầu tiên vào năm 2008, với chỉ tiêu là từ 15-20 học viên/khóa. Thời gian đào tạo: Từ 1,5 đến 2 năm, tuyển sinh vào tháng 9 hàng năm. Thi tuyển gồm 3 môn: Toán, Ngoại Ngữ, Lý thuyết mạch và Xử lý số tín hiệu. Chương trình ...

Đào tạo Cao học

Thời gian đào tạo từ 1 đến 2 năm, bao gồm 2 định hướng: Định hướng ứng dụng: 36 TC Định hướng nghiên cứu: 43 TC Nội dung Mã số Tên học phần TC Khối lượng Học phần cho cả hai định hướng Kiến thức chung SS6010 Triết học 4 4(3,5-0-1-8) FL6010 Tiếng Anh - - Chuyên ngành bắt buộc(12 TC) ...