Cao học Kỹ thuật Y sinh

Chương trình Cao học Kỹ thuật Y sinh được bắt đầu đào tạo khóa đầu tiên vào năm 2008, với chỉ tiêu là từ 15-20 học viên/khóa.

  • Thời gian đào tạo: Từ 1,5 đến 2 năm, tuyển sinh vào tháng 9 hàng năm.

  • Thi tuyển gồm 3 môn: Toán, Ngoại Ngữ, Lý thuyết mạch và Xử lý số tín hiệu.

  • Chương trình cao học bao gồm 2 định hướng: Định hướng ứng dụng và định hướng nghiên cứu.

Các học phần cho định hướng ứng dụng: Chuyên đề, Công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, Thiết kế thiết bị điện tử y tế, Thông tin y tế, Mô hình hóa tín hiệu y sinh, Kỹ thuật lập kế hoạch điều trị trong xạ trị, Cơ sinh và ứng dụng, Tính toán che chắn an toàn bức xạ trong y tế, Thiết kế hệ thống theo dõi bệnh nhân, Tương thích điện từ, Mạng nơ-ron và ứng dụng, Thiết kế hệ thống nhúng.

Các học phần cho định hướng nghiên cứu: Chuyên đề, Công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, Thiết kế thiết bị điện tử y tế, Thông tin y tế, Tái tạo ảnh y tế, Mô hình hóa tín hiệu y sinh, Cảm biến sinh học, Kỹ thuật lập kế hoạch điều trị trong xạ trị, Mô phỏng hệ thống sinh lý, Thiết kế hệ thống nhúng, Mạng nơ-ron và ứng dụng, Tương thích điện từ.

Chương trình khung cho cao học Kỹ thuật Y sinh:

Nội dung Mã số Tên học phần TC Khối lượng
Học phần cho cả hai định hướng
Kiến thức chung SS6010 Triết học 4 4(3,5-0-1-8)
FL6010 Tiếng Anh - -
Chuyên ngành bắt buộc
(12 TC)
ET6300 Chuyên đề 3 (2,5-1-0-6)
ET6310 Công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến 3 (2,5-1-0-6)
ET6320 Thiết kế thiết bị điện tử y tế 3 (2-2-0-6)
ET6330 Thông tin y tế 3 (2,5-1-0-6)
Học phần cho định hướng ứng dụng
Chuyên ngành bắt buộc
(4 TC)
ET6340 Mô hình hóa tín hiệu y sinh 2 (1,5-1-0-4)
ET6350 Kỹ thuật lập kế hoạch điều trị trong xạ trị 2 (1,5-1-0-4)
Chuyên ngành tự chọn
(8 TC)
ET6360 Cơ sinh và ứng dụng 2 (1,5-1-0-4)
ET6370 Tính toán che chắn an toàn bức xạ trong y tế 2 (1-2-0-4)
ET6380 Thiết kế hệ thống theo dõi bệnh nhân 2 (1-2-0-4)
ET6050 Tương thích điện từ 2 (2-0-0-4)
ET6280 Mạng nơ-ron và ứng dụng 2 (1,5-1-0-4)
ET6270 Thiết kế hệ thống nhúng 2 (2-0-0-4)
Luận văn LV6002 Luận văn tốt nghiệp 8 8(0-2-15-40)
Học phần cho định hướng nghiên cứu
Chuyên ngành bắt buộc
(4 TC)
ET6400 Tái tạo ảnh y tế 2 (1,5-1-0-4)
ET6340 Mô hình hóa tín hiệu y sinh 2 (1,5-1-0-4)
Chuyên ngành tự chọn
(8 TC)
ET6420 Cảm biến sinh học 2 (1,5-1-0-4)
ET6350 Kỹ thuật lập kế hoạch điều trị trong xạ trị 2 (1,5-1-0-4)
ET6410 Mô phỏng hệ thống sinh lý 2 (1,5-1-0-4)
ET6270 Thiết kế hệ thống nhúng 2 (2-0-0-4)
ET6280 Mạng nơ-ron và ứng dụng 2 (1,5-1-0-4)
ET6050 Tương thích điện từ 2 (2-0-0-4)
Luận văn LV6001 Luận văn tốt nghiệp 15 15(0-2-30-50)