Thông báo về việc thực hiện chương trình đào tạo & luận án Tiến sĩ

Viện Đào tạo Sau đại học đề nghị các nghiên cứu sinh (NCS) của Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện các công việc sau:

1. Kế hoạch hoàn thành chương trình đào tạo:

NCS khóa 2016 hoàn thành báo cáo Tiểu luận tổng quan (TLTQ) tại đơn vị chuyên môn trước ngày 01/06/2017 và nộp Biên bản báo cáo TLTQ cho Viện Đào tạo Sau đại học từ 26/06 đến 05/07/2017 (nộp cùng báo cáo 6 tháng đầu năm 2017);

NCS khóa 2015 hoàn thành chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ trước ngày 20/05/2017 (bao gồm: học phần bổ sung, học phần tiến sĩ, tiểu luận tổng quan và 3 chuyên đề tiến sĩ);

Đối với Chuyên đề tiến sĩ (CĐTS): NCS cần trình lên Viện Đào tạo Sau đại học 3 quyển chuyên đề 1,2,3 có chữ ký của tập thể hướng dẫn và đơn đề nghị có chữ ký của Trưởng hoặc Phó Bộ môn và lãnh đạo Viện chuyên ngành trước thời gian bảo vệ ít nhất 7 ngày để có Quyết định thành lập Hội đồng chấm CĐTS và hồ sơ bảo vệ.

2. Kế hoạch hoàn thành luận án tiến sĩ NCS khóa 2014 hoàn thành LATS trước 22/05/2017 (đối với NCS đăng ký hệ Tập trung);
NCS khóa 2013 hoàn thành LATS trước 27/05/2017 (đối với NCS đăng ký hệ Không tập trung và NCS đã có Quyết định gia hạn 1 năm);

3. Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017: Tất cả NCS từ khóa 2013 đến khóa 2016 nộp 01 bản báo cáo 6 tháng đầu năm 2016 cho Viện Đào tạo Sau đại học (nộp cho cô Thủy) từ 26/06/2017 đến 05/07/2017 và 01 bản copy cho Viện quản lý trực tiếp NCS (sau khi đã báo cáo công việc học tập nghiên cứu 6 tháng đầu năm tại đơn vị chuyên môn).

Các báo cáo này sẽ là căn cứ để đánh giá quá trình học tập nghiên cứu của NCS và thanh toán khối lượng hướng dẫn cho tập thể hướng dẫn.
Chú ý:

  1. NCS 2015 nếu chưa thể hoàn thành chương trình đào tạo (bao gồm: học phần bổ sung, học phần tiến sĩ, tiểu luận tổng quan và 3 chuyên đề tiến sĩ) nộp đơn gia hạn cho Viện Đào tạo SĐH trước ngày 21/04/2017;
  2. NCS 2015 không hoàn thành chương trình đào (bao gồm: học phần bổ sung, học phần tiến sĩ, tiểu luận tổng quan và 3 chuyên đề tiến sĩ) theo đúng thời hạn quy định sẽ bị đình chỉ học tập theo Quy chế đào tạo SĐH;
  3. Các mẫu báo cáo, biên bản, đơn đề nghị lấy từ trang Web của Viện Đào tạo Sau đại học sdh.hust.edu.vn trong mục các mẫu giấy tờ dành cho NCS.

Nguồn: http://sdh.hust.edu.vn/home/default.aspx?scid=23&CategoryID=117&nid=1815