Các phòng thí nghiệm bộ môn CNĐT & KTYS

  • Phòng TN cấu kiện điện tử
  • Phòng TN kỹ thuật điện tử
  • Phòng TN đo lường tín hiệu sinh học
  • Phòng TN mạch và xử lý tín hiệu y sinh
  • Phòng TN mạng thông tin y tế
  • Phòng TN thiết kế mạch điện tử
  • Phòng thực hành và nghiên cứu triển khai thiết bị y tế